Tarieven

Tarieven

Kosten en vergoedingen

Kosten en vergoedingen van een psychologische behandeling binnen de GB-GGZ

Verzekerden CZ , Zilveren Kruis Achmea, VGZ, Menzis, DSW en vanaf 2021: ONVZ, ASR
Een psychologische behandeling door een GZ-psycholoog binnen de Generalistische Basis GGZ wordt via de Wet op de Basisverzekering vergoed. Optiment heeft een contract met zorgverzekeraar CZ (waaronder ook: Delta Lioyd, OHRA) en Zilveren Kruis (waaronder ook: PoLife, FBTO, Interpolis, Achmea, Agis en Avero), met zorgverzekeraar VGZ (waaronder ook IZZ, IZA, UMC, Univé) en met Menzis (waaronder ook Anderzorg, Hema) en vanaf 2020 ook met DSW.
Dit betekent dat verzekerden bij deze verzekeraars de behandeling volledig vergoed krijgen, mits voldaan wordt aan de voorwaarden die de verzekeraar stelt. Doorgaans aan het einde van het behandeltraject zal OptiMent de behandeling declareren bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt thuis geen facturen van de behandelgesprekken, de praktijk declareert rechtstreeks bij uw verzekeraar. De verzekeraar verrekent de declaratie met uw eigen risico.

Voor 2020 hebben wij een contract gesloten met CZ, Zilveren Kruis Achmea, VGZ, Menzis en DSW.
Voor 2021 hebben wij een contract gesloten met CZ, ONVZ, Zilveren Kruis Achmea, VGZ, Menzis, DSW, ASR.

Verzekerden elders dan CZ, Zilveren Kruis Achmea, VGZ, Menzis en DSW en vanaf 2021: ASR, ONVZ
Wanneer u niet verzekerd bent bij een verzekeraar met wie Optiment een contract heeft afgesloten (u bent niet verzekerd bij Zilveren Kruis Achmea, VGZ, Menzis of CZ of een van hun onderdelen), dan krijgt u de factuur van uw behandeling thuisgestuurd. Aan het einde van de behandeling ontvangt u een totaal factuur die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar om vergoeding terug te vragen. Dit is een (groot) deel van de totale kosten, maar hoe groot dit deel is, is afhankelijk van uw zorgverzekeraar, de vorm van uw polis (restitutiepolis of naturapolis of budgetpolis) en/of uw (aanvullend) pakket. Meestal is het zo: heeft u een restitutiepolis dan betaalt de verzekeraar het volledige bedrag uit, bij een naturapolis een percentage dat schommelt tussen de 60% en 75% van het marktconforme tarief. Wij adviseren u voor aanvang van de behandeling bij uw zorgverzekeraar te informeren over vergoedingsmogelijkheden.

Wanneer wordt psychologische hulp vergoed?
In het basispakket wordt psychologische hulp alleen vergoed als voldaan is aan een aantal voorwaarden:
1.       Verwijzing door de huisarts
U moet een verwijzing hebben van de huisarts. Deze verwijzing moet afgegeven zijn voordat de behandeling start. Verder moet de verwijzing aan een aantal regels voldoen. Uw psycholoog controleert dit van te voren. Soms mag de verwijzing ook plaatsvinden door een andere arts, bijv. een bedrijfsarts. Dit hangt af van uw verzekering. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.
2.       Psychische stoornis
De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis. De psycholoog gaat na of er inderdaad gesproken kan worden van een stoornis. Zo ja, dan heeft u recht op vergoeding. Zo nee, dan wordt u terugverwezen naar de huisarts of uw behandeling wordt niet vergoed en dient u zelf te bekostigen. Dat zullen we in dat geval bespreken bij bespreking van het behandelplan.
Als er geen sprake is van een psychische stoornis, wordt alleen de beoordeling door de psycholoog vergoed. Het tarief hiervoor bedraagt € 219,53 (Nza-tarief 2020).
3.       Uitgesloten stoornissen
De behandeling van sommige stoornissen wordt niet meer vergoed uit het basispakket. Dit geldt onder andere voor aanpassingsstoornissen, relatieproblematiek, sommige angststoornissen en sommige seksuele stoornissen. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden ook aanpassingsstoornissen en relatieproblematiek. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis. Ook behandeling voor burnoutklachten wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar als deze klachten enkel veroorzaakt worden door de werksituatie en er onderliggend geen andere stoornis een rol speelt.
4.       Uitgesloten behandelingen
Naast sommige stoornissen zijn ook sommige behandelingen uitgesloten van vergoeding. Psychologenpraktijk Optiment biedt deze behandelingen echter niet.

Hoe wordt psychologische hulp vergoed?

De overheid heeft eisen gesteld aan de manier waarop psychologische hulp moet worden aangeboden en aan de maximumvergoeding hiervoor.

Er zijn vier ‘pakketten’ geformuleerd van psychologische hulp:

 • psychologische hulp kort (ca. 4 consulten, Nza-tarief 2020 € 504,71)
 • psychologische hulp middel (ca. 7 gesprekken, Nza-tarief 2020 € 856,34)
 • psychologische hulp intensief (ca. 11 gesprekken, Nza-tarief 2020 € 1.373,34)
 • psychologische hulp chronisch (ca. 10 gesprekken, Nza-tarief 2020 € 1,287,27).

N.B. Het genoemde aantal consulten is alleen een indicatie. Het is aan de psycholoog om te bepalen hoe hij of zij een behandeling inricht. Zij kan u daarover informeren.

Afzonderlijke gesprekken

Daarnaast mag hulp bij psychische problemen worden aangeboden in de vorm van afzonderlijke gesprekken. Deze worden niet vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Ook voor afzonderlijke gesprekken geldt bij Optiment een tarief, van € 99,00 per consult van 45 minuten (het landelijk tarief is vastgesteld op € 109,76).

Begeleiding, coaching, counseling, training

Naast psychologische behandeling kan de psycholoog ook andere diensten aanbieden, zoals begeleiding, coaching en counseling. Hiervoor geldt een tarief van € 99,00 per consult (45 minuten). De psycholoog moet dan BTW in rekening brengen.

Hoe wordt bepaald welke hulp ik krijg?

Op basis van de aard en de ernst van de klachten bepaalt de psycholoog

 • of u voor een behandeling in de Basis GGZ in aanmerking komt;
 • welke behandelpakket past bij uw klachten.

De psycholoog bespreekt dit doorgaans in het tweede contact met u. Zij geeft in de bespreking van het behandelplan aan welk ‘pakket’ zij u aan kan bieden. Als u niet in aanmerking komt voor een van de pakketten, kunt u kiezen voor een behandeling op eigen kosten. Anders wordt u terugverwezen naar de huisarts.

Stoppen van de behandeling

Als u tussentijds besluit te stoppen met de behandeling, kan uw psycholoog de de volledige kosten van de afgesproken behandeling in rekening brengen. Vergelijk het met een cursus die u volgt of een vakantie die u heeft geboekt. U betaalt voor wat er afgesproken is, ook als u besluit om tussentijds te stoppen of uw vakantie afbreekt.

Afgezegde afspraken

Als de afspraak niet door kan gaan, dient u minstens 24 uur van te voren af te zeggen. Bij te late afzegging wordt een consult in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door de verzekering.

Hoe hoog is de vergoeding?

Eigen risico

Psychologische hulp valt onder het eigen risico van de zorgverzekering. Het wettelijk verplicht eigen risico is in 2020 € 385,- per jaar. Als u een verzekering heeft afgesloten met een extra eigen risico, geldt dit hogere bedrag.

Het eigen risico betekent dat u de eerste € 385,- aan zorgkosten in een jaar zelf moet betalen (of meer, als u een extra eigen risico heeft). Als u dus nog geen andere zorgkosten heeft gemaakt, moet u de eerste € 385,- van uw psychologische hulp zelf betalen.

Contract of niet

 • Als uw psycholoog een contract heeft met uw zorgverzekeraar, wordt de hulp voor 100% vergoed (behalve het eigen risico). Uw psycholoog declareert rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. U kunt van uw zorgverzekeraar wel een nota krijgen voor het eigen risico.
 • Als uw psycholoog geen contract heeft, kan het zijn dat de hulp niet volledig vergoed wordt. Dit hangt af van uw verzekeraar en uw polis. Als u een zogenaamde naturapolis heeft, moet u in de regel een deel zelf betalen (meestal tussen 25% en 40%, raadpleeg uw polis). Als een zogenaamde restitutiepolis heeft, vergoedt de verzekeraar wel de volledige kosten.

Betaling

Als uw psycholoog geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, ontvangt u zelf de rekening voor de behandeling. U moet deze zelf betalen aan de zorgverlener, en kunt de factuur vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt de rekening na afsluiting van de behandeling. Bij langerdurende behandelingen zal de psycholoog u een tussentijdse voorschotrekening sturen.

U bent zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling. Dit staat los van terugbetaling door de zorgverzekeraar. U moet de kosten dus zelf ‘voorschieten’.

Samenvattend

 • vergoeding vindt alleen plaats als er sprake is van een verwijzing door de huisarts of een andere arts (afhankelijk van uw verzekering);
 • de psycholoog controleert vooraf of in het eerste gesprek de verwijsbrief, en gaat na of de behandeling in principe voor vergoeding in aanmerking komt.
 • in het tweede gesprek bepaalt de psycholoog of u voor behandeling in aanmerking komt en zo ja, welk pakket voor u geschikt is. Als de psycholoog geen contract heeft met uw zorgverzekeraar geeft zij aan wat de kosten ervan zijn. U beslist of u hiermee akkoord gaat.
 • als u de behandeling tussentijds stopt, is de psycholoog gerechtigd u de kosten van de afgesproken behandeling in rekening te brengen.

Praktijktarieven

De praktijk hanteert een tarief van € 99,- per consult (consult is ca. 45 minuten gesprek en 15 minuten administratie) excl. BTW. Voor een telefonisch of E-health consult van ca. een kwartier rekenen we € 45,-. In het eerste en/of tweede gesprek zal nader mondeling uitleg gegeven worden over de kosten en de mogelijke vergoeding, zodat u niet achteraf voor een onwenselijke verrassing komt.

Coachingtrajecten

Voor coachinggesprekken rekent de praktijk een bedrag van € 99,- excl. BTW per sessie (45 minuten gesprek en 15 minuten administratietijd). Wilt u meer informatie over de kosten van een coachingtraject en de inhoud daarvan. Neemt u hiervoor contact op met de praktijk: 06-57317264.

Cursussen/training

Per cursus wordt bekeken welke kosten daarvoor worden berekend.