Psychologische behandeling

Psychologische behandeling (GBGGZ):

Psychologenpraktijk OptiMent biedt behandelingen aan binnen de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). De GBGGZ is bedoeld voor relatief gezonde mensen die lichte tot matige psychische of psychosomatische klachten of problemen ervaren. Te denken valt aan: somberheid en depressie, angst- en paniek, trauma, overspannenheid of burn-out, stress en faalangst, een negatief zelfbeeld, lage zelfwaardering, geringe weerbaarheid en dergelijke. 
Als de huisarts een patiënt naar de GBGGZ verwijst betekent dit doorgaans dat de huisarts inschat dat een aantal gesprekken eens in de twee a drie weken voldoende zijn om uw klachten te laten afnemen of er een manier van leven mee te vinden. Psychologenpraktijk Optiment werkt kortdurend en veelal klachtgericht.

Behandelingen Generalistische basis GGZ

OptiMent kiest doorgaans voor een “evidence based” behandeling. Dat wil zeggen dat OptiMent de behandeling kiest waarvan onderzocht is dat deze in de meeste gevallen het beste werkt bij uw klacht. Bovendien werkt OptiMent volgens de geldende richtlijnen. Zo is gebleken dat bij psychische klachten (met name angst- en stemmingsklachten) cognitieve gedragstherapie de meest effectieve behandelmethode is. Cognitieve gedragstherapie is een praktische, doelgerichte manier van behandelen. Concreet betekent deze manier van werken dat uw behandelaar u uitleg zal geven, u zal adviseren en zal ondersteunen, maar dat u uiteindelijk vooral zelf de stappen leert zetten die nodig zijn uw klachten te verminderen. Verder wordt EMDR veel toegepast in onze behandelingen (soms in combinatie met EMDR 2.0 of Flash 2.0). EMDR is een techniek die kan helpen bij het verwerken van ingrijpende ervaringen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de Posttraumatische Stress-stoornis (PTSS). EMDR kan ook een heel goede behandelmethodiek zijn bij angstklachten of depressie. EMDR kan ook worden ingezet bij herinneringen aan of psychische klachten na een traumatische bevalling, bij het post intensive care syndrome (PICS) of bij klachten na politie-inzet, brandweer-inzet of KNRM-inzet.

Deze interventies worden gecombineerd met een werkwijze die voortkomt uit de oplossingsgerichte psychologie en de positieve psychologie. In plaats van ons blind te staren op het probleem, richten we onze aandacht op de oplossing ervan. Hierbij passen we zo nodig elementen vanuit de schematherapie of Acceptance and commitment therapie toe. Schematherapie is vooral helpend bij vastzittende patronen in de persoonlijkheid. Acceptance and Commitment therapie is een nieuwe vorm van gedragstherapie. Meestal is schematherapie een therapie die langdurend en intensief wordt aangeboden, in de basis GGZ zoals OptiMent deze biedt, worden dus elementen vanuit de schematherapie gebruikt en ingezet.
NIEUW: psychologenpraktijk Optiment biedt nu ook VRET aan. VRET is een vorm van cognitieve gedragstherapie voor specifieke angsten waarbij we gebruik maken van de nieuwste technologische ontwikkelingen. Het is gebaseerd op Exposure Therapy, dit is een therapie waarbij angstige situaties in de praktijk tegemoet worden getreden. Met de VRET-behandeling zijn we door de meest recente ontwikkelingen in staat om dit ook in de behandelkamer te doen, door middel van de VRET-behandelvideo’s en de Virtual Reality-bril. Deze video’s zijn er voor verschillende angsten, bijvoorbeeld pleinvrees, rij-angst. Het doel is om u stapsgewijs bloot te stellen aan situaties waarvoor u bang bent, om zo de angsten langzaamaan te verminderen. Naast de VRET-video’s en bril worden er componenten uit de cognitieve gedragstherapie voor angststoornissen gebruikt.
OptiMent houdt van een actieve aanpak. Van u als patiënt wordt een actieve inbreng verwacht. OptiMent maakt gebruik van huiswerkopdrachten. OptiMent heeft verschillende Ehealth modules (opdrachten via internet), zoals oa. module depressie, module sociale angst, module gegeneraliseerde angst, module burnout, module verwerking, module sociale vaardigheden, module zelfbeeld.
Wilt u meer lezen over de geldende richtlijnen of de verschillende behandelmethodieken die bij Optiment worden ingezet? Klik dan hier.

Een psychologisch behandeltraject gaat doorgaans als volgt:

Aanmelden

In de meeste gevallen wordt iemand door de huisarts verwezen voor een psychologische behandeling. Het is wenselijk dat u de huisarts informeert over uw klachten en met de huisarts bespreekt welke zorg en behandeling u nodig heeft. (Het kan ook zijn dat u zelf een behandeltraject wilt aangaan zonder hiervoor door uw huisarts te zijn verwezen, echter zonder verwijzing van de huisarts kunt u geen aanspraak maken op vergoeding van de zorgverzekeraar).

Wanneer u psychologische behandeling wenst, kunt u kunt zich melden bij OptiMent. Onder het kopje Contact kunt kenbaar maken dat u graag een psychologische behandeling wilt ontvangen. Na aanmelding ontvangt u doorgaans binnen 5 werkdagen een uitnodiging voor een eerste gesprek.

Eerste gesprek: intake

In het eerste gesprek maken we kennis en zal ingegaan worden op de klachten die u ervaart en wordt stil gestaan bij mogelijke oorzaken en andere factoren. Ter voorbereiding op dit gesprek krijgt u voorafgaand aan de intake een korte vragenlijst thuis gestuurd. Zodoende probeert de Gz-psycholoog samen met u een zo goed mogelijk beeld te vormen van uw situatie, uw klachten en problematiek. Op basis van deze gegevens wordt een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan wordt in het tweede gesprek met u besproken.
Aan het einde van het eerste gesprek bespreken we of er een goede match is en of u het ziet zitten om de behandeling bij Bernadette te vervolgen. Bernadette zal aan het einde van het eerste gesprek of in het tweede gesprek met u bespreken of zij denkt u binnen de basis GGZ goede zorg te kunnen bieden of dat zij denkt dat zwaardere zorg nodig is of wellicht heeft zij de indruk dat u problemen niet onder de vergoede zorg vallen, dan zal zij dit ook zsm. kenbaar maken.

Vervolggesprekken

In het tweede gesprek wordt het behandelplan met u besproken. Er wordt door middel van een korte samenvatting vanuit het eerste gesprek gekeken of er een goede indruk is ontstaan van uw klachten.
De voorgestelde behandeling en behandelmethode wordt toegelicht en we komen terug op de doelen waaraan we gaan weken. Indien u akkoord bent, wordt dit behandelplan als uitgangspunt in de behandeling gebruikt en wordt met de behandeling gestart. Tijdens de behandeling wordt regelmatig geëvalueerd of er sprake is van vooruitgang en wordt het behandelplan zo nodig bijgesteld. Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van behandelmethoden waarvan de effectiviteit wetenschappelijk aangetoond is. Tevens wordt E-health aangeboden om thuis online opdrachten te maken. Zie ook de bovenstaande informatie.
Tijdens de vervolggesprekken zullen we regelmatig evalueren of de behandeling naar wens verloopt en of we op de goede weg zijn om de behandeldoelen te bereiken.

Afsluiten

Bij afsluiting van de behandeling, in het laatste gesprek, blikken we terug op de behandeling. In dit gesprek staan we stil bij terugvalpreventie (we willen graag voorkomen dat u terugvalt in de klachten) en wordt besproken hoe we de nazorg vormgeven.

Monotoring van het effect van de behandeling en afname van de klachten

Na het intakegesprek en na het afsluiten van de behandeling krijgt u een mail gestuurd met het verzoek om twee vragenlijsten in te vullen. Dit gebeurt in het kader van ROM (Routine Oucome Measurement) en heeft als doel om de effectiviteit van de behandeling in kaart te brengen. We zullen de uitkomst met elkaar bespreken.
Ook wordt de cliënttevredenheid gemeten na afloop van de behandeling. Uit deze uitkomsten blijkt dat cliënten uitermate tevreden zijn over de behandeling en de bejegening van psychologenpraktijk Optiment. Zie ook: www.optiment.nu/kwaliteit

Informatie naar de huisarts en betrekken naasten

Doorgaans informeren we uw huisarts na de bespreking van het behandelplan (na het tweede gesprek) en bij einde van het behandeltraject. Geef bij aanvang van uw behandeling duidelijk aan de behandelaar aan wanneer u niet wilt dat de huisarts geïnformeerd wordt.
Wanneer het wenselijk is om anderen bij het behandeltraject te betrekken (zoals een partner, ouder of andere betrokken naaste) dan is dit mogelijk en dit wordt zelfs op prijs gesteld. Het is wel prettig als u dit vooraf overlegd zodat dit in overleg met u vorm gegeven kan worden. Naasten kunnen voor informatie, tips, inspiratie en steun ook terecht op www.naasteninkracht.nl.
Informatieoverdracht aan derden wordt alleen met uw toestemming gedaan. Zie ook de informatie onder het kopje kwaliteit over privacy policy.

Na behandeling?

In ons laatste gesprek spreken we over wat te doen bij terugval, bij gelegenheid stellen we een terugvalpreventieplan op. Vanzelfsprekend kan door u altijd contact worden opgenomen als u na afsluiting van de behandeling terugvalt in klachten ervaart of toch nog een aanvullend (behandel)gesprek wilt.

Wat doen wij niet?

Psychologenpraktijk Optiment biedt geen behandelingen aan jongeren onder de 18 jaar.
Psychologenpraktijk Optiment biedt geen Specialistische GGZ (zoals opname, intensieve (meerdaagse) behandelingen, 24 uurs bereikbaarheid etc).
Psychologenpraktijk Optiment biedt geen crisiszorg of spoedzorg aan. In geval van crisis of afwezigheid van de psycholoog dient de patiënt contact op te nemen met de huisarts of de huisartsenpost. In geval van ernstige suicidaliteit of crisisgevoeligheid heeft u intensievere zorg nodig, meet dan de praktijk kan bieden.
Psychologenpraktijk Optiment biedt geen behandelingen aan gericht op verslavingsproblematiek, zoals alcohol- of drugsafhankelijkheid.
Psychologenpraktijk Optiment biedt geen behandeling aan gericht op een psychotische stoornis, daarvoor is intensievere zorg nodig dan de praktijk bieden kan.
​Psychologenpraktijk Optiment biedt geen relatietherapie, wel kan vanzelfsprekend een partner betrokken worden bij de behandeling gericht op de klachten van de andere partner.

Psychologenpraktijk Optiment biedt de behandelingen aan in de Nederlandse taal. Het is belangrijk dat we elkaar goed begrijpen - spreekt u geen Nederlands, dan kunnen wij u helaas niet behandelen.