Psychologische behandeling

Psychologische behandeling (GBGGZ):

Psychologenpraktijk OptiMent biedt behandelingen aan binnen de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). De GBGGZ is bedoeld voor relatief gezonde mensen die lichte tot matige psychische of psychosomatische klachten of problemen ervaren. Te denken valt aan: somberheid en depressie, angst- en paniek, trauma, overspannenheid of burn-out, stress en faalangst, een negatief zelfbeeld, lage zelfwaardering, geringe weerbaarheid en dergelijke. 
Als de huisarts een patiënt naar de GBGGZ verwijst betekent dit doorgaans dat de huisarts inschat dat een aantal gesprekken eens in de twee a drie weken voldoende zijn om uw klachten te laten afnemen of er een manier van leven mee te vinden. Psychologenpraktijk Optiment werkt kortdurend en veelal klachtgericht.

Behandelingen Generalistische basis GGZ:

OptiMent kiest doorgaans voor een “evidence based” behandeling. Dat wil zeggen dat OptiMent de behandeling kiest waarvan onderzocht is dat deze in de meeste gevallen het beste werkt bij uw klacht. Bovendien werkt OptiMent volgens de geldende richtlijnen. Zo is gebleken dat bij psychische klachten (met name angst- en stemmingsklachten) cognitieve gedragstherapie de meest effectieve behandelmethode is. Cognitieve gedragstherapie is een praktische, doelgerichte manier van behandelen. Concreet betekent deze manier van werken dat uw behandelaar u uitleg zal geven, u zal adviseren en zal ondersteunen, maar dat u uiteindelijk vooral zelf de stappen leert zetten die nodig zijn uw klachten te verminderen. Verder wordt EMDR toegepast in onze behandelingen. EMDR is een techniek die kan helpen bij het verwerken van ingrijpende ervaringen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de Posttraumatische Stress-stoornis (PTSS). Deze interventies worden gecombineerd met een werkwijze die voortkomt uit de oplossingsgerichte psychologie en de positieve psychologie. In plaats van ons blind te staren op het probleem, richten we onze aandacht op de oplossing ervan. Hierbij passen we zo nodig elementen vanuit de schematherapie toe. Schematherapie is vooral helpend bij vastzittende patronen in de persoonlijkheid. Wilt u meer lezen over de geldende richtlijnen of de verschillende behandelmethodieken die bij Optiment worden ingezet? Klik dan hier.
OptiMent houdt van een actieve aanpak. Van u als patiënt wordt een actieve inbreng verwacht. OptiMent maakt gebruik van huiswerkopdrachten. OptiMent heeft verschillende Ehealth modules (opdrachten via internet), zoals oa. module depressie, module sociale angst, module gegeneraliseerde angst, module burnout, module verwerking, module sociale vaardigheden, module zelfbeeld.

Een psychologisch behandeltraject gaat doorgaans als volgt:

Aanmelden

In de meeste gevallen wordt iemand door de huisarts verwezen voor een psychologische behandeling. Het is wenselijk dat u de huisarts informeert over uw klachten en met de huisarts bespreekt welke zorg en behandeling u nodig heeft. (Het kan ook zijn dat u zelf een behandeltraject wilt aangaan zonder hiervoor door uw huisarts te zijn verwezen, echter zonder verwijzing van de huisarts kunt u geen aanspraak maken op vergoeding van de zorgverzekeraar).

Wanneer u psychologische behandeling wenst, kunt u kunt zich melden bij OptiMent. Onder het kopje Contact kunt kenbaar maken dat u graag een psychologische behandeling wilt ontvangen. Na aanmelding ontvangt u doorgaans binnen 5 werkdagen een uitnodiging voor een eerste gesprek.

Eerste gesprek: intake

In het eerste gesprek zal ingegaan worden op de klachten die u ervaart en wordt stil gestaan bij mogelijke oorzaken en andere factoren. Ter voorbereiding op dit gesprek krijgt u voorafgaand aan de intake een korte vragenlijst thuis gestuurd. Zodoende probeert de Gz-psycholoog samen met u een zo goed mogelijk beeld te vormen van uw situatie, uw klachten en problematiek. Op basis van deze gegevens wordt een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan wordt in het tweede gesprek met u besproken.

Vervolggesprekken

In het tweede gesprek wordt het behandelplan met u besproken. Er wordt door middel van een korte samenvatting vanuit het eerste gesprek gekeken of er een goede indruk is ontstaan van uw klachten. Op basis van de ernst van de klachten wordt er gekozen voor een door de overheid vastgesteld product: kort, middel of intensief, ieder met bijbehorende behandelduur.
De voorgestelde behandeling wordt toegelicht en indien u akkoord bent, wordt dit behandelplan als uitgangspunt in de behandeling gebruikt en wordt met de behandeling gestart. Tijdens de behandeling wordt regelmatig geëvalueerd of er sprake is van vooruitgang en wordt het behandelplan zo nodig bijgesteld. Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van behandelmethoden waarvan de effectiviteit wetenschappelijk aangetoond is. Tevens wordt E-health aangeboden om thuis online opdrachten te maken.

Afsluiten

Bij afsluiting van de behandeling, in het laatste gesprek, blikken we terug op de behandeling. In dit gesprek staan we stil bij terugvalpreventie (we willen graag voorkomen dat u terugvalt in de klachten).

Monotoring van het effect van de behandeling en afname van de klachten

Na het intakegesprek en na het afsluiten van de behandeling krijgt u een mail gestuurd met het verzoek om twee vragenlijsten in te vullen. Dit gebeurt in het kader van ROM (Routine Oucome Meadurement) en heeft als doel om de effectiviteit van de behandeling in kaart te brengen. We zullen de uitkomst met elkaar bespreken.
Ook wordt de cliënttevredenheid gemeten na afloop van de behandeling. Uit deze uitkomsten blijkt dat cliënten uitermate tevreden zijn over de behandeling en de bejegening van psychologenpraktijk Optiment. Zie ook: www.optiment.nu/kwaliteit

Informatie naar de huisarts

Doorgaans informeren we uw huisarts na de bespreking van het behandelplan (na het tweede gesprek) en bij einde van het behandeltraject.

Na behandeling?

Vanzelfsprekend kan door u altijd contact worden opgenomen als u na afsluiting van de behandeling terugval in klachten ervaart of toch nog een aanvullend (behandel)gesprek wilt.

Wat doen wij niet?

Psychologenpraktijk OptiMent biedt geen Specialistische GGZ (zoals opname, intensieve (meerdaagse) behandelingen, 24 uurs bereikbaarheid etc). In geval van crisis of afwezigheid van de psycholoog dient de patiënt contact op te nemen met de huisarts of de huisartsenpost.
Psychologenpraktijk OptiMent biedt geen relatietherapie, wel kan een partner betrokken worden bij de behandeling gericht op de klachten van de andere partner.