Kwaliteit

Waarborgen van kwaliteit

Optiment vindt het waarborgen van kwaliteit belangrijk, evenals deskundigheid en betrokkenheid. Hier leest u meer over hoe wij dit doen. Deze inspanningen leverden ons het keurmerk basis GGZ op!

Kwaliteitsgarantie bij psychologenpraktijk OptiMent en privacy policy

Optiment waarborgt uw privacy en werkt overeenkomstig de beroepscode voor psychologen, waarin oa. staat dat zonder uw toestemming geen informatie aan derden wordt verstrekt. Verder werken wij volgens de normen en gedragscodes van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen), zoals omschreven in de NIP-beroepscode.

Het kan zijn dat u ondanks onze zorgvuldigheid, toch een klacht hebt over de psycholoog of de behandeling. We stellen het erg op prijs wanneer u dat bespreekbaar maakt. Mochten we er niet uitkomen, kunt u uw klachten over de psychologische behandeling of over de hantering van de gedragscodes voorleggen aan het NIP.

Kwaliteitsstatuut

Iedere praktijk dient een kwaliteitsstatuut op te stellen, met daarin de werkwijze verwoord en de manier van handelen. De commissie kwaliteitsstatuut GGZ Nederland heeft de werkwijze van Optiment goedgekeurd en de kwaliteit juist bevonden. U kunt het goedgekeurde kwaliteitsstatuut inzien.

Psychologenpraktijk OptiMent werkt mee aan nader onderzoek binnen de GGZ

Alle Gz-psychologen en psychologenpraktijken worden door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verplicht gesteld gegevens te verstrekken aan het DIS en SBG. Deze gegevens gaan over de geleverde zorg en de bijbehorende declaraties die in een bepaalde periode zijn uitgevoerd. Deze gegevens (oa. hoeveel tijd de behandeling heeft gekost, of we E-health hebben toegepast etc.) worden gepseudonimiseerd aangeleverd wat wil zeggen dat de verstrekte gegevens niet rechtstreeks herleidbaar naar uw persoonlijke gegevens. Met deze gegevens wil de NZa nader onderzoek doen naar de Geestelijke Gezondheidszorg en hun beleid bepalen. Wanneer u niet wilt dat uw gegevens worden aangeleverd, dient u dit expliciet te vermelden.

Psychologenpraktijk Optiment draagt het keurmerk Basis GGZ

Het Keurmerk Basis GGZ is een kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. Zorgaanbieders van Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. Ze leggen de lat hoger dan wat wettelijke vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de GBGGZ landelijk. Psychologenpraktijk heeft het keurmerk voor 2019 behaald!

Tevredenheidsmeting

Bij einde van de behandeling staan we stil bij uw evaluatie van de werkwijze van de praktijk. U wordt gevraagd uw mening te geven middels een korte vragenlijst. Vanuit deze gegevens komt naar voren dat mensen in 2017 erg tevreden waren over de werkwijze van de praktijk en de praktijk beoordelen met een gemiddelde cijfer van 8,9. In 2018 beoordeelden patiënten de uitvoering van de behandeling met een gemiddelde cijfer van 9,2.
In 2018 hebben 80 mensen de tevredenheidsmeting (CQ-i) ingevuld over hun behandeling:
Daaruit komt oa. naar voren dat mensen erg tevreden zijn over de bejegening. Er wordt een score behaald van 4,91 (schaal 1-5).
Bovendien zijn mensen erg tevreden over het 'samen uitvoeren van de behandeling'. Op 'samen beslissen' behaalt Optiment een score van 4,54 (schaal 1-5).
Ook zijn mensen tevreden over de uitvoering van de behandeling. Daarop behaalde Optiment een score van 4,6 (schaal 1-5).
Deze gegevens worden anoniem doorgegeven aan het SBG (zoals hierboven omschreven), waardoor de evaluaties vergeleken worden met andere praktijken en hieruit geleerd en verbeterd kan worden.

Verbeterpunten worden erg op prijs gesteld. Daarom vragen we u ook een review te geven op zorgkaartnederland.nl. of op www.ikzoekchristelijkehulp.nl. Zie de eerdere reviews die daar zijn gegeven: www.zorgkaartnederland.nl. Daar kunt u ook lezen hoe anderen de praktijk waarderen. Wij doen erg ons best om u zo goed mogelijk te helpen. We bieden u graag deskundigheid, professionaliteit en betrokkenheid.

Samenwerking

Psychologenpraktijk OptiMent werkt samen en heeft intervisie met Gz-psychologen, POH-GGZ's en psychiaters in de regio en probeert hiermee goede GGZ-zorg te bewerkstelligen en up to date te blijven.
OptiMent heeft een plek in regionale zorginitiatieven, waarbij verbinding en samenwerking centraal staan tussen huisartsen en diverse hulpverleners. We hebben regelmatig overleg met de huisartsen in de regio. Ook hebben we regelmatig overleg met andere GGZ aanbieders (oa psychiaters en andere Gz-psychologen) in de regio.
Onder andere met:
- mw. drs. J. (Jessica) van der Jagt, psychiater/psychotherapeut
- mw. drs. J. Tuijl, psychiater
- drs. M. Verjaal, psychiater
- drs. A. Lemstra, psychiater
- mw. drs. R. (Renée) Uitenboogaardt, Gz-psycholoog/psychotherapeut
- mw. drs. J. Hanse, Gz-psycholoog GBGGZ
- mw. drs. A. Groeneveld, Gz-psycholoog GBGGZ
- stichting Eleos, GGZ instelling voor GB-GGZ en S-GGZ