Kwaliteit

Waarborgen van kwaliteit

Optiment vindt het waarborgen van kwaliteit belangrijk, evenals deskundigheid en betrokkenheid. Hier leest u meer over hoe wij dit doen. Deze inspanningen leverden ons het keurmerk basis GGZ op!

Kwaliteitsgarantie bij psychologenpraktijk OptiMent en privacy policy

Optiment waarborgt uw privacy en werkt overeenkomstig de beroepscode voor psychologen, waarin oa. staat dat zonder uw toestemming geen informatie aan derden wordt verstrekt. Verder werken wij volgens de normen en gedragscodes van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen), zoals omschreven in de NIP-beroepscode.

Privacy policy

Wellicht heeft u in de afgelopen periode in de media het een en ander vernomen over het verzamelen van persoonlijke gegevens in de GGZ. Vanaf de komst van het het zorgprestatiemodel sinds 1 januari 2022 ben ik/zijn wij als psychologen verplicht om op de facturen naar de zorgverzekering de diagnosegroep (DSM-5-classificatie) en de zogenaamde zorgvraagtypering te noteren. Deze zorgvraagtypering moet ik invullen bij elke patiënt om een indruk te krijgen van de zogeheten zorgzwaarte.
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil vanaf 1 juli 2023 deze informatie ook (over de periode vanaf juni 2022 tot heden). De NZa stelt psychologen en psychiaters hiertoe verplicht en volgens de NZa hoeft de patiënt geen toestemming vooraf hiervoor te geven.
Veel psychiaters en psychologen hebben bezwaar tegen deze gang van zaken, omdat zij menen dat de privacy van patiënten en het beroepsgeheim hiermee geschonden wordt. De NZa ziet dit anders. Zij stelt dat de patiëntgegevens versleuteld worden (pseudonimisering) om te zorgen dat de gegevens niet te herleiden zijn en dat deze gegevens geanonimiseerd worden aangeleverd.
De beroepsgroep (van psychiaters en psychologen) is een rechtszaak aangegaan tegen de NZa om deze reden en hoopt dat de NZa zal afzien van de verplichting om gegevens aan te leveren en ook heeft de beroepsgroep vragen bij de gevolgen van deze werkwijze. Op dit moment loopt deze rechtszaak en wachten we de uitslag af.

Patiënten kunnen bezwaar maken tegen het verstrekken van deze gegevens aan de zorgverzekering en aan de NZa. Als ze dit doen worden hun gegevens niet meegenomen. Patiënten moeten dan een schriftelijke privacyverklaring inleveren bij hun behandelaar. U kunt deze Privacyverklaring Zorgprestatiemodel hier downloaden en inleveren bij het eerste gesprek. Dan kan de praktijk ervoor zorgen dat de informatie niet wordt gedeeld met de zorgverzekeraar en de NZa.

Tevredenheid

We voorkomen graag dat u ontevreden bent. Het kan zijn dat u ondanks onze zorgvuldigheid, toch een klacht hebt over de psycholoog of de behandeling. We stellen het erg op prijs wanneer u dat bespreekbaar maakt. U mag verwachten dat wij ons inspannen om uw klacht zo goed mogelijk op te lossen. Als een oplossing niet mogelijk is, mag u verwachten dat wij helder aan u kunnen uitleggen waarom dit zo is. Mochten we er niet uitkomen, kunt u uw klachten over de psychologische behandeling of over de hantering van de gedragscodes voorleggen aan het NIP.

Kwaliteitsstatuut

Sinds 2017 dient iedere praktijk een kwaliteitsstatuut op te stellen, met daarin de werkwijze verwoord en de manier van handelen. De commissie kwaliteitsstatuut GGZ Nederland heeft de werkwijze van Optiment goedgekeurd en de kwaliteit juist bevonden. Met het Kwaliteitsstatuut is ook vastgelegd dat wij werken volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). In onze behandelmethoden volgen wij de geldende zorgstandaarden. U kunt het goedgekeurde kwaliteitsstatuut inzien.

Registraties, bijscholing en intervisie

Bernadette na een universitaire opleiding de post-doctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) afgerond. Ze is BIG-geregistreerd. Jaarlijks volgt zij bijscholing om kennis actueel te houden. Ook neemt ze deel aan regionale intervisiebijeenkomsten.

Psychologenpraktijk Optiment draagt het keurmerk Basis GGZ

Het Keurmerk Basis GGZ is een kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. Zorgaanbieders van Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. Keurmerkdragers leggen de lat hoger dan wat wettelijke vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de GBGGZ landelijk. Psychologenpraktijk heeft het keurmerk voor 2022 behaald! Bovendien behaalde zij in 2022/2023 het gouden randje, een extra waardering van stichting keurmerk basis GGZ!

Meten is weten

Met Routine Outcome Measurement (ROM) houden we het effect van uw behandeling in de gaten. Bij de start en het einde van de behandeling (in sommige gevallen ook tussentijds) vragen wij u daartoe een korte vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over uw psychische gezondheid.

Clientervaringen

Bij einde van de behandeling staan we stil bij uw evaluatie van de werkwijze van de praktijk. U wordt gevraagd uw mening te geven middels een korte vragenlijst.
Vanuit deze gegevens komt naar voren dat mensen in 2023 opnieuw erg tevreden waren over de werkwijze van de praktijk.
In 2023 waren onze scores als volgt:
Bejegening: 4,91 (1-5)
Informatie over de behandeling: 4,76 (1-5)
Samen beslissen over de behandeling: 4,88 (1-5)
Tevredenheid over uitvoering behandeling: 4,69 (1-5)
Totaal rapportcijfer gemiddeld: 9,2 (1-10)
Mensen geven ons vooral terug dat we zo door moeten gaan, en dat proberen we in alle enthousiasme en gedrevenheid en met betrokkenheid te doen.
Op zorgkaartnederland.nl wordt de praktijk eveneens door patiënten beoordeeld en het gemiddelde cijfer is een 9,6.
Verbeterpunten worden erg op prijs gesteld. Daarom vragen we u ook een review te geven op zorgkaartnederland.nl. of op www.ikzoekchristelijkehulp.nl. Zie de eerdere reviews die daar zijn gegeven: www.zorgkaartnederland.nl. Daar kunt u ook lezen hoe anderen de praktijk waarderen. Wij doen erg ons best om u zo goed mogelijk te helpen. We bieden u graag deskundigheid, professionaliteit en betrokkenheid.

Samenwerking

Psychologenpraktijk OptiMent heeft een goede samen met de huisartsen, POH-GGZ's en andere zorgverleners in en rond Goeree-Overflakkee. Wilt u meer lezen over deze samenwerking? Klik dan hier.
Daarnaast heeft OptiMent heeft een plek in regionale zorginitiatieven, zoals zorggroep Haringvliet en de ketenzorg oncologie op Goeree-Overflakkee, waarbij verbinding en samenwerking centraal staan tussen huisartsen en diverse hulpverleners.